Họ tên đầy đủ : Đoàn Trần Duy Hải

 ★ Tên tiếng Anh : Justin Doan

 ★ Ngày sinh: 24/09/1985

 ★ Điện thoại: 0938 724 985 ✧ 094 9999 056

 ★ Email: doantranduyhai@gmail.com

 ★ Skype: duyhai.85

 ★ Facebook:   https://www.facebook.com/haidtd

 Tốt nghiệp Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.H